info@railtur.com
+90 352 311 55 33

Çalışan Aydınlatma Metni

Çalışan/Stajyer Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

            R.A.İ.L. TUR VAGON ENDÜSTRİSİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçları kapsamında tarafımızdan işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine;

 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
 • Sağlık Bilgileri

tarafınızdan açık rıza alınması hukuki sebebine, istinaden işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için; otomatik ve otomatik olmayan yolla toplanır.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, güvenlik gerekçeleri, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçları ile yurt içindeki gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri( distribütör firma, anlaşmalı İSG firması), yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçiler, alıcı gruplarına aktarılır.

 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Anbar Mah. Osman Kavuncu Bulv. 566 Melikgazi Kayseri adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@railtur.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.
 1. Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Çalışan/Stajyer Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.

tr_TRTR